SÓC TRĂNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ban hành quy định Phân cấp công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định này đã quy định cụ thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; phân cấp cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng trên địa bàn hành chính của huyện và điều chỉnh việc phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cho Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện đối với:

Công trình cấp III trở xuống (thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Công trình cấp III sử dụng vốn khác, thuộc loại công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

 

                                                          Công trình đang triển khai thi công

Cũng theo nội dung của Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nội dung quản lý nhà nước đối với công trình cấp III trở xuống xây dựng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Nội dung phân cấp như sau:

Một là, Thực hiện công tác đánh giá an toàn công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Hai là, Tiếp nhận và cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Ba là, Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng theo quy định tại Khoản 5 Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Bốn là, Xử lý đối với công trình hết thời hạn theo thiết kế theo quy định tại Khoản 6 Điều 41 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Năm là, Chủ trì giải quyết sự cố cấp II và sự cố cấp III theo Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, trừ sự cố cấp II của công trình cấp II.

Sáu là, Chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Bảy là, Khai báo, báo cáo và giải quyết sự cố về máy, thiết bị theo quy định tại Khoản 5 Điều 49 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Tám là, Chủ trì điều tra sự cố về máy, thiết bị theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 3

Ngoài ra, quyết định cũng quy định đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đối với các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp trừ các công trình do Ban Quản lý các khu công nghiệp làm chủ đầu tư.

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho Ban Quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việc phân cấp công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng nhằm giúp cho các địa phương chủ động hơn trong công tác quản lý, công tác theo dõi thi hành pháp luật, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong công tác điều hành quản lý nhà nước về xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thể chế ngành xây dựng tỉnh Sóc Trăng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tấn Thông, Sở Xây dựng Sóc Trăng                                                                                                                                                                                                                                                                            Nguồn: Trang cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng

 


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 346529
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.