NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC XÂY DỰNG

    Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 272/KH-SXD về Kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng năm 2022, theo đó kế hoạch đã đề ra 03 nội dung chính như sau:

    Một là, Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Sở Xây dựng tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành trong năm 2022 do Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, kịp thời báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản để xem xét, xử lý theo quy định.

 

Hệ thống văn bản QPPL do Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành được kiểm tra, rà soát.

    Hai là, Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành theo quy định: Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành thuộc ngành xây dựng quản lý theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Qua đó đề xuất xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

    Ba là, Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực. Đối với nội dung công việc này cần tiến hành rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thuộc lĩnh vực xây dựng hết hiệu lực, ngưng hiệu lực để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định.

    Việc Sở Xây dựng chủ động xây dựng kế hoạch nhằm hướng đến mục đích quan trọng là thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với văn bản của cấp trên hoặc tình hình phát triển kinh tế - xã hội để trình cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Quan đó cũng nhằm phát huy hiệu quả, tính linh hoạt của bộ phận được giao đầu mối chủ trì; đồng thời chủ động trong cơ chế phối hợp với các sở ban ngành, góp đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt được mục tiêu đề ra./.

                                   

Th.s BÙI TẤN THÔNG, SỞ XÂY DỰNG SÓC TRĂNG


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 370369
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.