ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG

    Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2023, ngày 10 tháng 03 năm 2023 và Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 452/KH-SXD ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Xây dựng, theo đó Kế hoạch đưa ra mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ để thực hiện là:

    Mục tiêu, yêu cầu:

    Một là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cấp ủy chi bộ, và người đứng đầu các phòng, đơn vị, đoàn thể, công chức, viên chức trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 đã đề ra.

    Hai là, nâng cao sự hiểu biết của công chức, viên chức, nh và người dân về ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030.

Hình ảnh: Đại điện của Doanh nghiệp tham gia khảo sát về sự hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp sau khi được công chức Sở Xây dựng tuyên truyền, hướng dẫn phương pháp thực hiện quét mã QR Code để khảo sát

    Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công, nhất là giải quyết thủ tục hành chính; mục tiêu, lộ trình và tiến độ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; quy định văn hóa công sở và đạo đức công vụ. Tạo kiện để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần xây dựng Chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân.

    Bốn là, phát huy vai trò tích cực của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên trong việc chung tay về cải cách hành chính.

    Cùng với đó các yêu cầu để thực hiện đạt mục tiêu cũng được đề cập đến

    Thứ nhất là, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền cải cách hành chính, đảm bảo nội dung tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả; phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của Sở Xây dựng. Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Quy chế dân chủ cơ sở và nội dung thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Thứ hai là, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

    Cùng với đó, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Sở Xây dựng cũng đã đề ra 9 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện trong năm 2023 các hình thức, nội dung để thực hiện đạt các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra như sau:

    Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Sóc Trăng. Những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

    Thứ hai, tuyên truyền nội dung văn hóa công vụ cho công chức, viên chức, nhân viên theo Đề án Văn hóa công vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.

    Thứ hai, Văn phòng phối hợp với các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo đạt các chỉ số cải cách hành chính theo quy định.

    Thứ ba, Tuyên truyền mục tiêu, lộ trình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số của tỉnh.

    Thứ tư, tuyên truyền tính tiện ích và hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng các dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến) trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

    Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra việc tuyên Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở Xây dưng và Tuyên truyền thông tin tình hình kết quả cải cách hành chính của các bộ ngành Trung ương và các địa phương ngoài tỉnh đến công chức, viên chức và nhân viên Sở Xây dựng

    Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính là một trong những kế hoạch được Lãnh đạo Sở Xây dựng Sóc Trăng quan tâm và xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm hướng đến các mục tiêu quan trọng như: cải cách công vụ, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính ngành xây dựng… góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng trong năm 2023./.

Ths. TẤN THÔNG

     SỞ XÂY DỰNG TỈNH SÓC TRĂNG


THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tất cả: 555886
Bản quyền thuộc về "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng"
Địa chỉ: 12 Châu Văn Tiếp, Phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299.3821133 - Fax: 0299.3826382 - Email: soxd@soctrang.gov.vn
@ Ghi rõ nguồn "Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này.